< Se alla nyheter
February 26, 2021

Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknad (152 procent), bolaget genomför övertilldelningsemission - totalt 69,1 MSEK

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") tecknades till 152 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. Med den höga teckningsgraden genomför Bolaget även en övertilldelningsemission om cirka 10 MSEK med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 15 januari 2021. Genom de båda emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 69,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 8 MSEK.

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) ("SpagoNanomedical" eller "Bolaget") tecknades till 152 procent och ingångnagarantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. Med den högateckningsgraden genomför Bolaget även en övertilldelningsemission omcirka 10 MSEK med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den15 januari 2021. Genom de båda emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka69,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 8 MSEK.

”Jag är glad för det förtroende som befintliga och nya ägare visar Bolaget ochvåra projekt. Nu kan vi med kraft driva Tumorad®-projektet till klinisk fassamtidigt som vi slutför den kliniska prövningen med SpagoPix”, säger VD MatsHansen.

Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrättmottagits om 12 012 348 aktier, motsvarande en teckningsgrad iföreträdesemissionen om cirka 152 procent. Sammanräkningen vidteckningsperiodens slut visar att 6 564 877 aktier, motsvarande cirka 83 procentav företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver haranmälningar motsvarande 5 447 471 aktier mottagits för teckning utan stöd avteckningsrätter, varav 1 321 252 aktier, motsvarande cirka 17 procent avföreträdesemissionen, har tilldelats.

Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser ochgarantiåtaganden men garantiåtagandena kommer till följd av den högateckningsgraden ej att tas i anspråk. Styrelsen har i enlighet med de principersom framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna aktier iföreträdesemissionen. Spago Nanomedical kommer genomföreträdesemissionen att tillföras cirka 59,1 MSEK före avdrag föremissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital 2med 7 886 129 SEK, från 31 544 517 SEK till cirka 39 430 646 SEK, genomnyemission av 7 886 129 aktier.

Till följd av den höga teckningsgraden har Bolagets styrelse med stöd avbemyndigande från extra bolagsstämman den 15 januari 2021 beslutat om enövertilldelningsemission som kommer att tillföra Bolaget ytterligare cirka 10MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom övertilldelningsemissionenökar Bolagets aktiekapital med 1 333 334 SEK, från 39 430 646 SEK till 40 763980 SEK, genom nyemission av 1 333 334 aktier. Styrelsen har tilldelat samtligaaktier i övertilldelningsemissionen till personer som tecknat sig för aktier iföreträdesemissionen men som inte erhållit full tilldelning av aktier.Tilldelningen har skett med utgångspunkt i att bredda aktieägarbasen medvissa strategiskt viktiga investerare för Bolagets fortsatta utveckling ochdärutöver att tilldela i enlighet med tilldelningsprinciperna iFöreträdesemissionen. Teckningskursen i övertilldelningsemissionen är 7,50kronor per aktie, vilket motsvarar emissionskursen i företrädesemissionen ochbedöms därmed som marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnasföreträdesrätt är att tillgodose den större efterfrågan i företrädesemissionen änden ursprungligen bedömda, samt att bredda aktieägarbasen i Bolagetytterligare med strategiska investerare.

De som har tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionenoch/eller i övertilldelningsemissionen får besked om detta genomöversändande av separat avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast trebankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldeladeaktier komma att överlåtas till någon annan. Meddelande lämnas inte till desom inte erhållit tilldelning. De som tecknat aktier utan teckningsrätter genomsin förvaltare kommer att få besked om tilldelning enligt sin förvaltares rutiner.

När företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen har registrerats hosBolagsverket kommer det totala antalet aktier i Spago Nanomedical att uppgåtill 40 763 980 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 40 763 980.

De som tecknat aktier i företrädesemissionen kommer att erhålla BTA (betaldtecknad aktie). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverketkommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 11,2021. Fram tills dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market.

Läs hela pressmeddelandet här.

Erfarenhet och kunskap skapar långsiktiga värden