Ansvarsfriskrivning

Informationen och dokumenten på denna del av Naventus Corporate Finance AB:s (Naventus) webbplats får enligt lag och förordningar inte göras tillgängliga för vissa personer, och följaktligen måste personer som vill få tillgång till informationen och handlingarna informera sig om och agera i enlighet med sådana begränsningar. Vi ber dig att läsa texten nedan och skicka in följande bekräftelse varje gång du vill komma in på denna webbplats. Din bekräftelse måste vara sann.

Detta material är inte avsett för och får inte nås av personer bosatta eller belägna i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i något annat land där deltagande i emission inte är tillåtet.

Erbjudandet att teckna aktier i transaktionen enligt prospektet görs inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Prospektet och andra relaterade dokument får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver sådana ytterligare åtgärder eller skulle strida mot lagar eller förordningar i ett sådant land. De nyemitterade aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande version eller enligt tillämplig lag i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i något annat land där erbjudandet att registrera sig för aktier i transaktionen eller utdelningen av prospektet utgör ett brott mot tillämpliga lagar eller förordningar, eller kräver att ytterligare prospekt utarbetas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver de som krävs enligt svensk lag. En anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan anses ogiltig och därmed ignoreras. Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterat att vara bunden av informationen, instruktioner och de villkor som tillhandahålls på denna del av webbplatsen och bekräftar att jag inte är belägen i USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där distribution eller deltagande i erbjudandet skulle strida mot lagar eller förordningar i sådan jurisdiktion eller där deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk lag.  
AVBRYT
ACCEPTERA

Spago Nanomedical

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) som godkändes av den extra bolagsstämman den 15 januari 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den fullt säkerställda Företrädesemissionen förväntas inbringa cirka 59,1 MSEK före emissionskostnader samt, i händelse av överteckning, ytterligare upp till cirka 10 MSEK före emissionskostnader i en eventuell övertilldelningsemission.

Spago Nanomedical genomför Företrädesemissionen för att med kraft driva utvecklingen av bolagets radionuklidterapi, Tumorad®, framåt. Emissionslikviden avses användas till att finansiera de sista stegen som krävs för att inleda kliniska fas I/II-studier med Tumorad®.

”Med lovande kliniska resultat för SpagoPix som validerar vår plattformsteknologi och kapitaltillskottet från Företrädesemissionen är vi i position att accelerera Tumorad® till kliniska studier i cancerpatienter”, säger VD Mats Hansen.

Företrädesemissionen omfattar högst 7 886 129 aktier. Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2021 var aktieägare i Spago Nanomedical äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen är 7,50 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

  • 9 februari – 19 februari 2021 – Handel i teckningsrätter
  • 9 februari – 23 februari 2021 – Teckningsperiod
  • Omkring 25 februari 2021 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på bolagets, emissionsinstitutets och Naventus Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.naventus.com). Det kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets samt Naventus Corporate Finance AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefonnummer +46 8 408 933 50.

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 148 063, hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG).  För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Prenumerera på våra transaktioner

Om du önskar erhålla meddelanden när vi öppnar nya transaktioner, vänligen fyll i dina uppgifter.

Tack! Din prenumeration är mottagen.
Någonting gick fel. Var vänlig försök igen.