2019-05-31
ChromoGenics förvärvar produktionsanläggning och föreslår garanterad företrädesemission om 86 MSEK

ChromoGenics förvärvar produktionsanläggning och föreslår garanterad företrädesemission om 86 MSEK

ChromoGenics AB (publ) har ingått avtal om att förvärva maskinutrustning från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Med den nya utrustningen kommer ChromoGenics själv kunna tillverka sin patenterade folie vilket säkerställer ökad kapacitet och kvalitet samt reducerar produktionskostnader. Bolaget kommer i samband med affären genomföra en företrädesemission under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 18 juni 2019.

Med den nya utrustningen kommer ChromoGenics själv kunna tillverka sin patenterade folie vilket säkerställer ökad kapacitet och kvalitet samt reducerar produktionskostnader. Bolaget kommer i samband med affären genomföra en företrädesemission under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 18 juni 2019. För att finansiera förvärvet har styrelsen i ChromoGenics idag beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Emissionen”). Beslutet förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som planeras att äga rum den 18 juni 2019. Pressmeddelande avseende kallelsen kommer att publiceras separat. Då Bolagets aktiekapital efter Emissionens genomförande kommer att vara relativt högt överväger Bolaget att vid en kommande bolagsstämma fatta beslut om ett mer lämpligt aktiekapital.

Emissionen i sammanfattning

  •  Vid full teckning i Emissionen kommer Bolaget att tillföras 86,4 MSEK före emissionskostnader.
  •  Genom Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 34 551 197,83 kronor genom utgivande av högst 172 755 980 aktier.
  •  Emissionen är garanterad till 85 procent, varav 1 procent avser teckningsförbindelser och 84 procent avser garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden.
  •  Den som på avstämningsdagen den 21 juni är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna aktier i Emissionen, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,50 SEK.
  •  Teckningsperioden löper från och med tisdagen den 25 juni 2019 till och med tisdagen den 12 juli 2019.
  •  Likviden från Emissionen kommer att användas för att betala säljaren köpeskillingen för sputtringsmaskinerna samt för att täcka kostnader för uppgradering och viss anpassning av maskinerna respektive transport till och installation i Uppsala. Därutöver ingår en buffert för oförutsedda händelser i samband med förvärvet.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Emissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan

18 juni  2019 - Extra  bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

19 juni  2019 - Sista  handelsdag för ChromoGenics-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

21 juni  2019 - Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen

25 juni –  10 juli 2019 - Handel med teckningsrätter

25 juni –  12 juli 2019 - Teckningsperiod

Omkring  16 juli 2019 - Offentliggörande  av utfall av företrädesemissionen

Läs hela pressmeddelandet här: https://www.chromogenics.com/sv/press-och-nyheter/chromogenics-forvarvar-produktionsanlaggning-och-foreslar-garanterad-foretradesemission-om-86-msek/

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.