2023-10-20
Cortus Energy AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Cortus Energy AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Cortus Energy AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus" eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet i Bolagets företrädesemission av konvertibler av serie KV3 med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som avslutades den 18 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av uniträtter till cirka 32 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 19 466 192 konvertibler, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 32 procent. Av dessa har 18 176 637 konvertibler, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter (varav 3 822 876 konvertibler, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom kvittning) och 1 289 555 konvertibler, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således tecknad till 31,72 procent och Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

”Givet den nuvarande finansiella marknadssituationen är vi tacksamma för det stöd vi erhållit från befintliga och nya aktieägare. Dessutom är vi tacksamma att vår styrelseordförande lämnat ett lånelöfte till bolaget om 15 MSEK samt omvandlat utestående brygglån om 15 MSEK till ett tvåårigt lån. Slutligen bidrar denna kombination till den flexibilitet vi behöver för att kunna leverera enligt vår plan”, säger tf VD Rolf Ljunggren.

Tilldelning av konvertibler

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas via avräkningsnota till dem som tilldelats units. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade konvertibler komma att överlåtas till någon annan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Konvertibler av serie KV3

Genom Företrädesemissionen emitteras 19 466 192 konvertibler av serie KV3. Om Nasdaq godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel kommer konvertiblerna att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 46 2023.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tretton och en halv (13,5) procent från och med den 20 oktober 2023 till och med den 20 januari 2026, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nyemitterade aktier i Bolaget under fyra perioder, nämligen under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 18 juni 2024 (konverteringsperiod 1), under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 13 december 2024 (konverteringsperiod 2), under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 (konverteringsperiod 3) och under perioden från och med den 1 december 2025 och till och med den 12 december 2025 (konverteringsperiod 4). Konverteringskursen per konvertibel kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolaget aktie under de tio (10) handelsdagar som infaller före respektive konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan som lägst uppgå till 0,07 SEK och högst 0,30 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betalda Tecknade Konvertibler) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till konvertibler efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller en (1) konvertibel av serie KV3. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 44, 2023 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till konvertibler att ske.

Aktier och aktiekapital

Vid full konvertering av konvertibler emitterade i Företrädesemissionen om 19 466 192 och vid lägsta konverteringskurs om 0,07 SEK, kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 278 088 457 aktier, från 2 147 904 156 aktier till 2 425 992 613 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med 8 342 654,71 SEK från 64 437 124,68 SEK till 72 779 778,39.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023, kl. 16:40 CET.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD, Cortus
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Om Naventus Corporate Finance

Naventus är ett Corporate Finance bolag och transaktions manager som är baserad i Stockholm och tillhandahåller finansiell rådgivning inom privata och publika kapitalanskaffningar, IPO’s och M&A. Vidare tillhandahåller bolaget tjänster inom Corporate Access så som Equity Research, Certified Adviser och Naventus Summits. Naventus fokuserar på tre sektorer; Renewables, Technology och Healthcare. Teamet har en beprövad meritlista och en stark placeringskraft genom ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, Family Offices och HNWI. Naventus är auktoriserade och reglerade av Finansinspektionen samt auktoriserade av Nasdaq för att agera som Certified Adviser.

Naventus Corporate Finance│ Nybrogatan 6│114 34 Stockholm │ Sweden │ 46-(0)8 660 90 91 │ info@naventus.com

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.