2023-10-09
Cortus Energy AB (publ) offentliggör förlängning av teckningstiden i pågående företrädesemission av konvertibler av serie KV3

Cortus Energy AB (publ) offentliggör förlängning av teckningstiden i pågående företrädesemission av konvertibler av serie KV3

Cortus Energy AB (publ) offentliggör förlängning av teckningstiden i pågående företrädesemission av konvertibler av serie KV3

Styrelsen för Cortus Energy AB (publ) ("Cortus" eller "Bolaget") beslutade den 18 september 2023 om en företrädesemission av konvertibler av KV3 om cirka 61,4 MSEK, med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 juni 2023.

Med anledning av företrädesemissionen av konvertibler har Cortus upprättat ett prospekt som offentliggjordes den 26 september 2023. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Naventus respektive hemsidor (www.cortus.se, www.hagberganeborn.se, www.naventus.com). Prospektet finns tillgängligt också på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Hagberg & Aneborns och Naventus respektive hemsidor. Vidare kan anmälningssedel erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefonnummer +46 8 408 933 50 eller mail info@hagberganeborn.se.

Med anledning av Bolagets tidigare offentliggjorda Letter of Intent med Nordbex kring projektering av en stor anläggning för koldioxidnegativ elproduktion i Södra Sverige (SE4), omvandling av resterande brygglån från styrelseordförande Per-Olov Norberg till ett tvåårigt lån och förlängningen av teckningsperioden avser styrelsen för Cortus upprätta ett tilläggsprospekt.

Uppdaterad tidsplan

  • Teckningsperiod: 27 september – 18 oktober 2023
  • Offentliggörande av utfall: Omkring 23 oktober 2023
  • Handel i teckningsrätter kommer inte att återupptas

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.