2021-06-09
First Venture har offentliggjort avsikt till notering på Nasdaq First North Growth Market. Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare.

First Venture har offentliggjort avsikt till notering på Nasdaq First North Growth Market. Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare.

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) är ett svenskt investeringsbolag med fokus på sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. Investeringsportföljen består av sammanlagt 13 tillväxtbolag varav 9 inom fokussektorerna positionerade i globala makrotrender i teman som (i) digitalisering (ii) hållbar konsumtion och produktion för hälsa och klimatet. Bolagets största innehav är Food tech bolaget Humble Group AB (publ). Idag tillkännager First Venture sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om 245 MSEK (”Erbjudandet”) med en potentiell övertilldelningsemission om 25 MSEK, det totala erbjudandet uppgår således till cirka 270 MSEK. First Venture avser att använda emissionslikviden till att skapa värde genom att investera i nya potentiella tillväxtbolag som Bolaget identifierat inom sina fokusområden, samt fortsätta driva tillväxten i befintliga portföljbolag för att fortsätta skapa aktieägarvärde.

En notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg i Bolagets utveckling. Styrelsen bedömer att en notering kan öka medvetenheten om First Ventures verksamhet samt ge allmänheten möjlighet att ta del av de värdeskapande aktiviteter som skapas genom First Ventures investeringar i onoterade och noterade bolag. Erbjudandet och noteringen kommer även att bredda aktieägarbasen och ge First Venture tillgång till kapitalmarknaden.

Erbjudandet och Noteringen bedöms slutföras under juni 2021 villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market samt att sedvanliga villkor uppfylls.  

Rune Nordlander, VD och medgrundare av First Venture:

”Med erfarenhet från att identifiera och investera i tidiga bolag, som första institutionella investerare, har vi lärt oss mycket om betydelsen av att samarbeta med starka entreprenörsteam för att skapa värde. Att samarbeta långsiktigt med entreprenöriella ägare med breda nätverk inom våra sektorer har bidragit till att identifiera nya investeringar samt till att skapa tillväxt för våra portföljbolag. Som tidig investerare är det inte ovanligt att ett portföljbolag, vid en senare tidpunkt, får en mycket attraktiv tillväxt, likt Food tech bolaget Humble Group AB (publ). Genom att bredda ägarkretsen och utöka kapitalbasen kan vi investera i fler starka entreprenörsteam och ge dessa tillgång till First Ventures metodiska och långsiktiga stöd för värdeskapande i kombination med vårt nätverk av framgångsrika entreprenörer och investerare. Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet vi nu tar nästa steg i First Ventures utveckling.”

Peter Werme, Styrelseordförande och medgrundare av First Venture:

”First Venture fokuserar på att investera i bolag som ligger nära ett kommersiellt genombrott inom sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. I över 15 års tid har vi utvärderat tusentals bolag och haft förmånen att tillsammans med starka entreprenörsteam och våra investerare utveckla First Venture till där vi befinner oss idag. Genom Noteringen skapar vi förutsättningar för att öka takten i vår investeringsverksamhet och därmed fortsätta skapa ökat aktieägarvärde.”

Om First Venture

First Venture bedriver investeringsverksamhet med affärsidén att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i bolag med betydande värdeökningspotential. Grunden för investeringsverksamheten är fundamental analys av bolag inom sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet som befinner sig nära eller i kommersialiseringsfas. Inom dessa sektorer är Bolagets mandat brett och således kan investeringar göras i bolag med betydande potential till en riskprofil som First Venture är väl rustade för. Bolaget genererar överavkastning för sina aktieägare genom att investera i pionjärer med potential att bli ledande inom respektive område vars sektor har medvind i form av starka makrotrender. Därmed anser First Venture att dess verksamhet och investeringsstrategi har goda framtidsutsikter då sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet utgör viktiga sektorer för framtidens konsumtion och produktion.

Bolagets NAV uppgick till 159,2 MSEK per den 7 juni 2021. Vid samma tidpunkt bestod First Ventures portfölj av två noterade bolag och elva onoterade bolag. Det noterade Food tech bolaget Humble Group AB (publ) är Bolagets största innehav sett till andel av investeringsportföljen.

Bolaget största ägare, direkt och indirekt, utgörs av grundarna Peter Werme och Rune Nordlander (Första Entreprenörsfonden i Norden AB), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Lottie Tham med familj (Tham Special Investment AB), Mikael Lönn och Johan Claesson med familj.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet avses utgöras av 25 128 206 nyemitterade B-aktier till ett erbjudandepris om 9,75 kronor per aktie, motsvarade 245 MSEK med en övertilldelningsemission om 2 564 103 B-aktier motsvarande 25 MSEK, sammanlagt cirka 270 MSEK, och kommer erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland via Nordnet. Teckningsåtaganden om 185 MSEK har ingåtts. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det avsedda Erbjudandet och som förväntas offentliggöras i början av juni 2021 samt publiceras på First Ventures webbplats, www.first-venture.se.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.