2023-10-25
Insplorion AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units om cirka 19,6 MSEK

Insplorion AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units om cirka 19,6 MSEK

Insplorion AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units om cirka 19,6 MSEK

Styrelsen för Insplorion AB (publ) (”Insplorion” eller ”Bolaget”) offentliggör EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Insplorions befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 15 september 2023 och godkändes av den extra bolagsstämman den 18 oktober 2023. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner under perioden 11 – 25 mars 2024 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 39,3 MSEK. Emissionslikviden ska i sin helhet fokusera på vidareutveckling och kommersialisering av Bolagets vätgassensorer och för att finansiera rörelsekapitalbehovet.

Tidsplan för Företrädesemissionen:

  • Teckningsperiod: 26 oktober – 9 november 2023
  • Handel i uniträtter: 26 oktober – 6 november 2023
  • Offentliggörande av utfall: Omkring 13 november 2023


Mer detaljer kring Företrädesemissionen finns även tillgängligt på följande länk: Emissionssida

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Naventus respektive hemsidor (www.insplorion.com, www.hagberganeborn.se, www.naventus.com). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Hagberg & Aneborn och Naventus respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefonnummer +46 8 408 933 50 eller mail info@hagberganeborn.se.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Rask, VD, Insplorion
Tel: 070-894 60 60
E-post: johan.rask@insplorion.com

Per Giljam, CFO, Insplorion
Tel: 073-423 50 10
E-post: per.giljam@insplorion.com
www.insplorion.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Insplorion
Insplorions vision är att använda sensorteknik för en accelererad övergång till en hållbar framtid. Med sin unika sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) verkar Insplorion inom två huvudsakliga verksamhetsgrenar; vätgassensorer och forskningsinstrument. Vätgassensorerna möjliggör säker och effektiv utbyggnad av väteinfrastruktur genom dess unika fördelar som detekteringshastighet, selektivitet och förmåga att fungera i miljöer där många sensorteknologier inte kan verka. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Naventus Corporate Finance AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB│ Arvid Wallgrens backe 20 │413 46 Göteborg│ Sweden │ 46-(0)31 380 26 95 │ www.insplorion.cominfo@insplorion.com

Om Naventus Corporate Finance
Naventus är ett Corporate Finance bolag och transaktions manager som är baserad i Stockholm och tillhandahåller finansiell rådgivning inom privata och publika kapitalanskaffningar, IPO’s och M&A. Vidare tillhandahåller bolaget tjänster inom Corporate Access så som Equity Research, Certified Adviser och Naventus Summits. Naventus fokuserar på tre sektorer; Renewables, Technology och Healthcare. Teamet har en beprövad meritlista och en stark placeringskraft genom ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, Family Offices och HNWI. Naventus är auktoriserade och reglerade av Finansinspektionen samt auktoriserade av Nasdaq för att agera som Certified Adviser.

Naventus Corporate Finance│ Nybrogatan 6│114 34 Stockholm │ Sweden │ 46-(0)8 660 90 91 │ info@naventus.com

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.