2023-09-15
Insplorion beslutar om företrädesemission av units om cirka 19,6 MSEK, villkorat av stämmans efterföljande godkännande

Insplorion beslutar om företrädesemission av units om cirka 19,6 MSEK, villkorat av stämmans efterföljande godkännande

Insplorion AB ("Insplorion" eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 18 oktober 2023 (”Extra Bolagsstämman”), beslutat om emission av units bestående av aktier och teckningsoption med företrädesrätt för Insplorions befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 19,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 39,3 MSEK. Emissionslikviden ska i sin helhet fokusera på vidareutveckling och kommersialisering av Bolagets vätgassensorer och för att finansiera rörelsekapitalbehovet. Ledning och styrelse avser att teckna sina respektive pro-rata andelar samt delta med teckning utan företrädesrätt med eventuell tilldelning i enlighet med tilldelningsprinciperna. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Därutöver har styrelsen i Insplorion beslutat att ändra datum för offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 från den 26 oktober 2023 till den 24 oktober 2023.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av att aktieägarna på Extra Bolagsstämman den 18 oktober 2023 godkänner styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
  • Teckningskursen per unit och således per aktie uppgår till 1,50 SEK
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 oktober 2023. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 26 oktober 2023 till och med den 9 november 2023. Handel med uniträtter kommer att löpa från och med den 26 oktober 2023 till och med den 6 november 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 11 mars 2024 till och med den 25 mars 2024. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare upp till 39,3 MSEK beroende på slutlig lösenkurs. Teckningskursen avseende teckningsoptionen av serie TO2 kommer att fastställa till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (“VWAP”) 10 handelsdagar innan utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna, dock lägst aktiens kvotvärde om cirka 0,15 SEK och högst 6,00 SEK.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i prospektet som beräknas offentliggöras omkring den 25 oktober 2023.

Motiv för Företrädesemissionen

Insplorion är ett miljöteknikföretag, som med sin NanoPlasmonic Sensing-plattform (NPS) utvecklar sensorer med fokus på vätgasdetektion. Bolaget anser att dess teknik har konkurrensfördelar som till exempel snabbhet mot andra tekniker, samtidigt som det är en marknad i mycket stark utveckling med stor potential. För att vätgasen skall bli en integrerad del av ett energisystem behövs vätgassensorer i hela värdekedjan för säkerhet och kostnadseffektivitet. Bolaget upplever ett starkt intresse för bolagets vätgassensor från marknaden. Insplorion utvecklar, tillverkar och säljer även forskningsinstrument baserat på NPS teknologin.

Vätgassensorn kan bli en avgörande komponent i den snabbt växande marknaden kring vätgasbaserade energisystem. För att ge Bolaget bästa förutsättningar att realisera Bolagets tillväxtpotential och för att uppnå en framgångsrik kommersialisering av Bolagets vätgassensorer har styrelsen beslutat att genomföra en Företrädesemission om högst cirka 19,6 MSEK. Kapitalet från Företrädesemissionen kommer att stärka den finansiella ställningen och ge förutsättningar att accelerera bolagets utveckling inom vätgas.

”Vi ser allt större intresse för vår vätgassensor inom ett bredare spektrum av tillämpningsområden, drivet av en växande vätgasekonomi. Genom våra nuvarande kundprojekt och de dialoger som vi för, ser vi att Insplorions sensorteknik potentiellt kommer ha en betydande roll i våra kunders specifika vätgasprojekt.

Vi hoppas naturligtvis att samtliga aktieägare vill medverka i emissionen”, säger Insplorions VD, Johan Rask.

Företrädesemission

Styrelsen i Insplorion har, villkorat av bolagstämmans efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en unitemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 13 090 234 nyemitterade aktier och högst 13 090 234 teckningsoptioner. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Insplorion en emissionslikvid om cirka 19,6 MSEK, före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 23 oktober 2023 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 oktober 2023. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 20 oktober 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 26 oktober 2023 till den 9 november 2023. Handel med uniträtter förväntas att löpa under perioden 26 oktober 2023 till 6 november 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 50 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission). Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 1 963 536 SEK från cirka 1 963 536 SEK till cirka 3 927 072 SEK och antalet aktier öka med högst 13 090 234 aktier från 13 090 234 aktier till 26 180 468 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare cirka 981 768 SEK och antalet aktier ökar med 6 545 117 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att uppgå till cirka 4 908 840 SEK och antalet aktier uppgå till 32 725 585 aktier. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår därmed en total utspädning om 60 procent av kapitalet och rösterna.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om högst 19,6 MSEK, före emissionskostnader. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare 39,3 MSEK, före emissionskostnader.

Villkor för teckningsoptionerna

Utnyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 11 mars 2024 till och med den 25 mars 2024. Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen avseende teckningsoptionen av serie TO2 kommer att fastställa till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (“VWAP”) 10 handelsdagar innan utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna, dock lägst aktiens kvotvärde om cirka 0,15 SEK och högst 6,00 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Prospekt

Bolaget kommer att upprätta ett EU-tillväxtprospekt med anledning av Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, https://www.insplorion.com, samt Naventus hemsida, www.naventus.com, den 25 oktober 2023 inför det att teckningsperioden inleds den 26 oktober 2023.

För ytterligare information om tidplanen hänvisas nedan till avsnitt ”Preliminär tidplan” nedan.

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan

· 18 oktober 2023 - Extra bolagsstämma för godkännande av genomförande av Företrädesemissionen
· 19 oktober 2023 - Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla uniträtter
· 20 oktober 2023 - Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter
· 23 oktober 2023 - Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
· 25 oktober 2023 - Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
· 26 oktober till och med 9 november 2023 - Teckningsperiod för Företrädesemissionen
· 26 oktober till och med 6 november 2023 - Handel i uniträtter
· 13 november 2023 - Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Nytt datum för offentliggörande av Q3-rapporten

På grund av Företrädesemissionen har styrelsen i Insplorion beslutat att ändra datum för offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 från den 26 oktober 2023 till den 24 oktober 2023.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Insplorion i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Insplorion avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Insplorion har gjort efter bästa förmåga men som Insplorion inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Insplorion. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information är sådan information som Insplorion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-15 15:40 CEST.

Frågor besvaras av:
Johan Rask, VD
0708 94 60 60, johan.rask@insplorion.com

Per Giljam, CFO
0734 23 50 10, per.giljam@insplorion.com

Om Insplorion
Insplorion AB, med sin unika sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag två huvudsakliga verksamhetsgrenar. Vätgassensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är snabba, flexibla och selektiva, samt kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Naventus Corporate Finance AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB│ Arvid Wallgrens backe 20 │413 46 Göteborg│ Sweden │ 46-(0)31 380 26 95 │ info@insplorion.com

Om Naventus Corporate Finance
Naventus är ett Corporate Finance bolag och transaktions manager som är baserad i Stockholm och tillhandahåller finansiell rådgivning inom privata och publika kapitalanskaffningar, IPO’s och M&A. Vidare tillhandahåller bolaget tjänster inom Corporate Access så som Equity Research, Certified Adviser och Naventus Summits. Naventus fokuserar på tre sektorer; Renewables, Technology och Healthcare. Teamet har en beprövad meritlista och en stark placeringskraft genom ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, Family Offices och HNWI. Naventus är auktoriserade och reglerade av Finansinspektionen samt auktoriserade av Nasdaq för att agera som Certified Adviser.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.