2023-11-13
Insplorion AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Insplorion AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Insplorion offentliggör utfall i företrädesemissionen

Insplorion AB (publ) ("Insplorion" eller "Bolaget") offentliggör utfallet i Bolagets nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som avslutades den 9 november 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 60 procent, varav cirka 55,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 4,5 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 11,8 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 under perioden 11 – 25 mars 2024 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 23,6 MSEK.

”Givet den nuvarande, tuffa finansiella marknadssituationen är vi glada för det stöd vi erhållit från befintliga och nya aktieägare. Vi har en tydlig riktning. Kapitaltillskottet från företrädesemissionen och det potentiella kapitalet från TO2 i mars 2024 om högst cirka 23,6 MSEK gör att vi känner oss trygga med att kunna leverera på vår plan om fortsatt kommersialisering av våra vätgassensorer där vi både får fler partners på plats och utökar pågående kundsamarbeten, projekt samt intäkter.
Vätgasindustrin är på otroligt stark frammarsch och teamet och jag ser fram emot att leverera aktieägarvärde”, säger Johan Rask, VD

Utfallet i Företrädesemissionen
Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 7 862 508 units, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 60 procent. Av dessa har 7 271 397 units, motsvarande cirka 55,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter och 591 111 units, motsvarande cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således tecknad till 60,06 procent och Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader. Varje unit har tecknats till en kurs om 1,50 SEK och innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra vidareutveckling och kommersialisering av Bolagets vätgassensorer och finansiera rörelsekapitalbehovet.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas via avräkningsnota till dem som tilldelats units. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade aktier komma att överlåtas till någon annan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 25 oktober 2023 med anledning av Företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 7 862 508 aktier från 13 090 234 aktier till 20 952 742 aktier. Efter registrering av de nya aktierna i Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 1 179 376 SEK från cirka 1 963 536 SEK till cirka 3 142 912 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald tecknad unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 47, 2023 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till aktie och teckningsoptioner att ske.

Teckningsoptioner av serie TO2
Genom Företrädesemissionen emitteras 7 862 508 teckningsoptioner av serie TO2, vilka berättigar till teckning av 3 931 254 aktier i Bolaget.
Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under teckningsperioden från och med den 11 mars 2024 till och med den 25 mars 2024. Teckningskursen avseende teckningsoptionen av serie TO2 kommer att fastställa till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (“VWAP”) 10 handelsdagar innan utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna, dock lägst aktiens kvotvärde om cirka 0,15 SEK och högst 6,00 SEK.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 23,6 MSEK (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 589 688 SEK.
Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Rask, VD, Insplorion
Tel: 070-894 60 60
E-post: johan.rask@insplorion.com

Per Giljam, CFO, Insplorion
Tel: 073-423 50 10
E-post: per.giljam@insplorion.com
www.insplorion.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Insplorion
Insplorions vision är att använda sensorteknik för en accelererad övergång till en hållbar framtid. Med sin unika sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) verkar Insplorion inom två huvudsakliga verksamhetsgrenar; vätgassensorer och forskningsinstrument. Vätgassensorerna möjliggör säker och effektiv utbyggnad av väteinfrastruktur genom dess unika fördelar som detekteringshastighet, selektivitet och förmåga att fungera i miljöer där många sensorteknologier inte kan verka. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Naventus Corporate Finance AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB│ Arvid Wallgrens backe 20 │413 46 Göteborg│ Sweden │ 46-(0)31 380 26 95 │ www.insplorion.cominfo@insplorion.com

Om Naventus Corporate Finance
Naventus är ett Corporate Finance bolag och transaktions manager som är baserad i Stockholm och tillhandahåller finansiell rådgivning inom privata och publika kapitalanskaffningar, IPO’s och M&A. Vidare tillhandahåller bolaget tjänster inom Corporate Access så som Equity Research, Certified Adviser och Naventus Summits. Naventus fokuserar på tre sektorer; Renewables, Technology och Healthcare. Teamet har en beprövad meritlista och en stark placeringskraft genom ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, Family Offices och HNWI. Naventus är auktoriserade och reglerade av Finansinspektionen samt auktoriserade av Nasdaq för att agera som Certified Adviser.

Naventus Corporate Finance│ Nybrogatan 6│114 34 Stockholm │ Sweden │ 46-(0)8 660 90 91 │ info@naventus.com

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.