2020-12-17
Insplorions företrädesemission kraftigt övertecknad

Insplorions företrädesemission kraftigt övertecknad

Teckningsperioden i företrädesemissionen i Insplorion löpte ut den 15 december 2020. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 307 procent.

• Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 307 procent.
• Inom ramen för tilldelade aktier tecknades 95,6 procent av företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och 4,4 procent av företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.
• Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser om cirka 3,7 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 26,6 miljoner kronor.
• Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk.

Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion
“Det är både roligt och stärkande för hela vårt team att både existerande och nya aktieägare väljer att investera i oss till denna grad. Kapitaltillskottet kommer möjliggöra en acceleration av främst våra vätgas- och batterisensorprojekt, som båda är delar på starkt växande marknader. Vi ska självklart göra allt för att förvalta detta förtroende på bästa sätt. Som tidigare kommunicerats ser vi även fram emot ett godkännande från Nasdaq såvitt avser listbytet till Nasdaq First North Growth Market som planeras att genomföras i början av 2021.”

Bolaget tillförs 30,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader (i huvudsak bestående av ersättning för emissionsgarantier, arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering). Företrädesemission omfattar 1 515 778 nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen är 20 kronor per ny aktie och teckningsperioden löpte ut den 15 december 2020.

Varje enskild garant kan välja huruvida garantiersättning ska utbetalas av bolaget kontant eller i form av nya aktier varvid värdet per nyemitterad aktie ska motsvara 20 kronor. Garanterna har indikerat intresse att utnyttja denna möjlighet såvitt avser totalt 123 725 nya aktier.

Antalet aktier i Insplorion ökar genom företrädesemissionen med 1 515 778, från 11 352 557 till 12 868 335 (uppgifter baserat på att den riktade nyemissionen, se nedan, har registrerats fullt ut innan registrering av nya aktier inom ramen för företrädesemissionen men exkluderar de ytterligare 123 725 nya aktier, baserat på nuvarande indikationer, som kommer emitteras som garantiersättning). De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket under vecka 52. Sista dag för handel med betalda och tecknade aktier (”BTA”) beräknas infalla i samband med registrering hos Bolagsverket. De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket inom några dagar efter det att betalning har skett från tilldelade parter enligt anvisning på avräkningsnota. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Spotlight Stock Market inom några dagar efter registrering hos Bolagsverket.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 18 december 2020. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Den 6 november 2020 genomförde bolaget en riktad emission av 1 500 000 nya aktier. Teckningskursen uppgick till 20 kronor per ny aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 30 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den riktade emissionen utgjordes av ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare samt en befintlig aktieägare varvid de beloppsmässigt största investeringarna gjordes av AP Ventures Fund II GP LLP, Formue Nord Markedsneutral A/S, Thorén Tillväxt AB och ytterligare en UK baserad investeringsfond.

AP Ventures erläggande av betalning avseende tecknade aktier (motsvarande 9 miljoner kronor) i den riktade emissionen var villkorad av att den riktade emissionen och företrädesemissionen tillsammans inbringade bolaget en bruttolikvid om sammanlagt minst 41 miljoner kronor (dvs. utöver de 9 miljoner kronor som AP Ventures nu har erlagt som betalning för nya aktier i den riktade emissionen). Då detta villkor nu är uppfyllt har AP Ventures erlagt betalning för de i den riktade nyemissionen tecknade aktierna. Betalning har därmed erlagts för samtliga 1 500 000 nya aktier inom ramen för den riktade nyemissionen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.