2020-07-20
Naventus Corporate Finance har rådgivit JonDeTech i företrädesemission om 55 miljoner SEK

Naventus Corporate Finance har rådgivit JonDeTech i företrädesemission om 55 miljoner SEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra dels en 100% garanterad företrädesemission om 36,45 MSEK, dels en riktad emission om 18,45 MSEK. Båda emissionerna genomförs till teckningskursen 10 kronor per aktie. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma, vilken planeras till den 10 augusti 2020.

Bakgrund och motiv

2019 lanserade JonDeTech en ny fokuserad Go-To-Market-strategi med målet att nå marknadsacceptans hos några av världens största och mest framgångsrika modulhus, ODM:er, och komponenttillverkare. Denna strategi har redan mynnat ut i tre olika utvecklingsprojekt tillsammans med en av världens största modulhus, OFILM. Samarbetena inom biometriska lås, temperaturmätning med mobil och närvarodetektion för laptops innebär var och en för sig och tillsammans stora möjligheter för JonDeTech att erhålla en stark position inom högvolymsmarknaden för konsumentelektronik.

Företrädesemissionen och den riktade emissionen görs i syfte att skapa finansiellt utrymme och förutsättningar för att realisera bolagets tillväxtpotential och i förlängningen skapa värden för aktieägarna. Bolaget ämnar i första hand använda kapitalet till att (i) vidareutveckla Bolagets Go-To-Market-strategi, (ii) förstärka Bolagets närvaro i Asien, (iii) utveckla Bolagets tillverkningskapacitet, (iv) stärka Bolagets produktportfölj, (v) stärka organisationen samt (vi) nya patent.

Villkor och information om nyemissionerna

Styrelsen för JonDeTech har beslutat att inom kort kalla till extra bolagstämma att hållas den 10 augusti 2020 och föreslå att bolagsstämman beslutar om nyemission om högst 3 645 166 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Detaljerade villkor för nyemissionen kommer att inkluderas i kallelsen till extra bolagsstämma samt i prospektet som förväntas offentliggöras den 28 augusti 2020.

Styrelsen har vidare med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020 beslutat om en riktad emission om högst 1 845 000 aktier riktad till ett fåtal professionella och institutionella investerare till samma teckningskurs som i företrädesemissionen, dvs en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till ytterligare kapital.

Företrädesemissionen förväntas att öka bolagets aktiekapital med högst 139 309,26 kronor genom emission av högst 3 645 166 aktier och den riktade emissionen kommer därtill att öka bolagets aktiekapital med högst 70 511,35 kronor genom emission av högst 1 845 000 aktier. Sammanlagt beräknas bolagets aktiekapital öka med högst 209 820,61 kronor genom emission av högst 5 490 166 aktier, vilket motsvarar cirka 21% av samtliga utestående aktier efter emissionerna. De kombinerade emissionerna beräknas tillföra bolaget totalt cirka 54,90 MSEK före transaktionskostnader.

Teckningskursen är fastställd till 10,00 kronor per aktie och innebär en rabatt om cirka 20,3 procent jämfört med stängningskursen om 12,55 kronor för bolagets aktie på First North den 17 juli 2020, sista handelsdagen innan beslutet om emissionerna.

Villkor och prissättning i emissionerna och garantiåtaganden har bestämts i förhandling med investerare och på de villkor styrelsen bedömer att transaktionerna kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge.

Garantiåtaganden och lock up-åtaganden

Vissa av tecknarna i den riktade emissionen har ingått avtal om att teckna aktier i företrädesemissionen som annars inte tecknas inom ramen för företrädesemissionen upp till ett belopp om 36 451 660 kronor, medförande att 100% av företrädesemissionen är täckt av garantiåtaganden. Tecknarna har även åtagit sig att inte sälja sina aktier innan företrädesemissionen samt att stödja företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman (ytterligare detaljer kommer att kommuniceras i samband med kallelse till stämma).

Ersättning för garantiåtagandena (ersättning utgår inte för aktier som tecknas med stöd av företrädesrätt) utgår antingen som (i) ett kontantbelopp som motsvarar 10% av garantibeloppet eller (ii) i form av aktieersättning som motsvarar 12% av det antal aktier som garanteras. Garanterna har rätt att välja vilken ersättning som skall utgå dock att aktiealternativet förutsätter att utgivandet av aktierna i fråga måste vara tillåtet enligt vid relevant tidpunkt gällande emissionsbemyndigande för styrelsen (i annat fall erhåller garanten automatiskt kontantbeloppet). Styrelsen har, med syfte att möjliggöra aktiealternativet, beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om ett nytt emissionsbemyndigande för styrelsen som till utformningen motsvarar det bemyndigande som antogs på årsstämman den 26 maj 2020.

Prospekt

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 28 augusti 2020.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

· 10 augusti extra bolagsstämma

· 28 augusti avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

· 28 augusti prospekt offentliggörs

· 1 september - 15 september teckningsperiod

Ytterligare detaljer rörande tidsplan kommer att kommuniceras i samband med kallelse till stämma.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Roschier är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionerna.

Om Naventus Corporate Finance AB

Naventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare. www.naventus.com

Fullständig press release: 

https://www.jondetech.se/nyheter/pressmeddelanden/jondetech-offentliggor-fullt-garanterad-foretradesemission-o-78691

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.