2021-02-26
Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknad 152 procent. Bolaget genomför övertilldelningsemission, totalt 69,1 MSEK

Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknad 152 procent. Bolaget genomför övertilldelningsemission, totalt 69,1 MSEK

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") tecknades till 152 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. Med den höga teckningsgraden genomför Bolaget även en övertilldelningsemission om cirka 10 MSEK med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 15 januari 2021. Genom de båda emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 69,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 8 MSEK.

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") tecknades till 152 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. Med den höga teckningsgraden genomför Bolaget även en övertilldelningsemission om cirka 10 MSEK med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 15 januari 2021. Genom de båda emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 69,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 8 MSEK.

”Jag är glad för det förtroende som befintliga och nya ägare visar Bolaget och våra projekt. Nu kan vi med kraft driva Tumorad®-projektet till klinisk fas samtidigt som vi slutför den kliniska prövningen med SpagoPix”, säger VD Mats Hansen.

Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 1 2012 348 aktier, motsvarande en teckningsgrad i företrädesemissionen om cirka 152 procent. Sammanräkningen vid teckningsperiodens slut visar att 6 564 877 aktier, motsvarande cirka 83 procent av företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar motsvarande 5 447 471 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, varav 1 321 252 aktier, motsvarande cirka 17 procent av företrädesemissionen, har tilldelats.

Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden men garantiåtagandena kommer till följd av den höga teckningsgraden ej att tas i anspråk. Styrelsen har i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna aktier i företrädesemissionen. Spago Nanomedical kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 59,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 7 886 129 SEK, från 31 544 517 SEK till cirka 39 430 646 SEK, genom nyemission av 7 886 129 aktier.

Till följd av den höga teckningsgraden har Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från extrabolagsstämman den 15 januari 2021 beslutat om en övertilldelningsemission som kommer att tillföra Bolaget ytterligare cirka 10 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom övertilldelningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 333 334 SEK, från 39 430 646 SEK till 40 763980 SEK, genom nyemission av 1 333 334 aktier. Styrelsen har tilldelat samtliga aktier i övertilldelningsemissionen till personer som tecknat sig för aktier i företrädesemissionen men som inte erhållit full tilldelning av aktier. Tilldelningen har skett med utgångspunkt i att bredda aktieägarbasen med vissa strategiskt viktiga investerare för Bolagets fortsatta utveckling och därutöver att tilldela i enlighet med tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen. Teckningskursen i övertilldelningsemissionen är 7,50 kronor per aktie, vilket motsvarar emissionskursen i företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässig. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose den större efterfrågan i företrädesemissionen än den ursprungligen bedömda, samt att bredda aktieägarbasen i Bolaget ytterligare med strategiska investerare.

De som har tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen och/eller i övertilldelningsemissionen får besked om detta genom översändande av separat avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade aktier komma att överlåtas till någon annan. Meddelande lämnas inte till de som inte erhållit tilldelning. De som tecknat aktier utan teckningsrätter genom sin förvaltare kommer att få besked om tilldelning enligt sin förvaltares rutiner.

När företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Spago Nanomedical att uppgå till 40 763 980 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 40 763 980.

De som tecknat aktier i företrädesemissionen kommer att erhålla BTA (betald tecknad aktie). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 11, 2021. Fram tills dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market.

Läs hela pressmeddelandet här.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Tack! Ditt meddelande är mottaget.
Något gick fel. Vänligen försök igen.
Genom att klicka "Acceptera" godkänner du att cookies sparas på din enhet för att förbättra upplevelsen av hemsidan, analysera användandet samt hjälpa oss i marknadsföringssyften. Läs mer i vår integritetspolicy.